Vnější ochrana před bleskem / Úvod

 

Ochrana před bleskem - odpovědnost za životy, kulturní hodnoty a majetek …

Hromosvod není pouhou technickou realizací Faradayovy klece, sestavené z jímacího zařízení, svodů a uzemňovací soustavy. Je nutné si uvědomit, že výboj doprovází silné elektromagnetické pole, a proto je třeba při jeho zřizování vytvořit stínění budovy podle konkrétních možností.

Norma ČSN EN 62305 se zabývá ochranou stavby, uvnitř i jejím blízkém okolí, před hmotnými škodami a ochranou živých bytostí před úrazem dotykovým a krokovým napětím.

Hlavní a nejúčinnější ochranné opatření staveb před hmotnými škodami tvoří systém ochrany před bleskem (LPS). Je obvykle složen ze dvou systémů: vnějšího a vnitřního systému ochrany před bleskem.

Vnější LPS je určen k:
a) zachycení úderu blesku do stavby (jímací soustavou);
b) svedení bleskového proudu bezpečně směrem do země (použitím soustavy svodů);
c) rozptýlení bleskového proudu v zemi (použitím uzemňovací soustavy).

Vnitřní LPS zabraňuje nebezpečným jiskřením uvnitř staveb použitím ekvipotenciálního pospojování nebo dostatečné vzdálenosti (z důvodu elektrické izolace) mezi vnějšími součástmi LPS a jinými elektrickými vodivými součástmi uvnitř stavby.

Hlavní ochranná opatření před úrazem živých bytostí dotykovým a krokovým napětím:
1) snížení vlivů proudu tekoucího tělem a izolaci nechráněných vodivých částí a/nebo zvýšení rezistivity povrchu půdy;
2) snížení vzniku nebezpečí dotykových a krokových napětí fyzickými zábranami a/nebo výstražnými upozorněními.

Při zřizování moderního hromosvodu se využívají všechny kovové součásti konstrukce budovy jako náhodné svody. V budovách s ocelovým skeletem nebo se železobetonovou konstrukcí se nosné sloupy, případně ocelové armování, propojí se svody. Proto byly vyvinuty speciální připojovací/rozpojovací svorky a uzemňovací body.

Nástavby na střechách se nepřipojí přímo k jímacímu zařízení, nýbrž izolovaně, neboť přímému úderu blesku lze zabránit oddálenými strojenými jímači s držáky řady DEHNiso nebo oddálenými konstrukcemi a stožáry DEHNiso–Combi či pomocí izolovaných svodů HVI a CUIsystému DEHNconductor .

Při dimenzování uzemňovací soustavy je třeba se řídit hodnotou měrného odporu půdy. Toto pravidlo platí i pro základový zemnič, který musí doplněn odpovídajícími vývody nebo připojovacími body. Přechody mezi betonovým základem a zemí a mezi betonovým základem a vzduchem musí být ošetřeny proti účinkům koroze. Vodiče opatřené izolací nebo vodiče z vysoce jakostní nerezavějící oceli (V4A) splňují výše uvedené požadavky. Montáž uzemnění musí být prováděna odborníkem na ochranu před bleskem nebo pod jeho dohledem. K hromosvodu patří nevyhnutelně potenciálové vyrovnání, nazvané též vnitřní ochrana před bleskem.

Firma DEHN+SÖHNE nabízí součásti a zařízení pro kompletní montáž hromosvodu, který odpovídá nejmodernějším požadavkům a nejnovější technické a legislativní úrovni.

Sháníte více informací? Speciálně pro odborníky byl vytvořen BLITZPLANER (německyanglicky). Sborník obsahuje podklady, informace a tabulky potřebné pro každodenní práci. Zároveň slouží jako pomůcka pro projektování, neboť jsou v něm uveřejněna konkrétní řešení problémů, které se v praxi často vyskytují, a návody na měření a údržbu stávajících zařízení.

Přehled základních pojmů - definice PDF [120 KB]