Vnitřní ochrana před bleskem - základní pojmy

Přehled základních pojmů:

Přepěťové ochrany, slouží k ochraně elektrických zařízení a přístrojů před nepřípustně vysokým přepětím a k vyrovnání potenciálů. Jejich nejdůležitější součástí jsou napěťově závislé odpory (varistory a supresorové diody) a/nebo jiskřiště (bleskojistky)


Dělí se:

a) podle svého použití:

* ochrany pro zařízení do napájecích sítí do 1000 V,typ 1/2/3 podle ČSN EN 61643-11.
* ochrany pro informačně-technické sítě (telekomunikační a datová zařízení a systémy)
* podle ČSN EN 61643-21

b) podle propustnosti impulsního proudu a jejich ochranného účinku:

* jiskřiště pro uzemnění a potenciálové vyrovnání.
* svodiče bleskových proudů (typ 1) na přepětí při přímých a blízkých úderech blesku, doporučená instalace na rozhraní LPZ 0A/1,
* svodiče přepětí (typ 2 a 3) na přepětí při vzdálených úderech blesku, spínací přepětí a výboje statické elektřiny, doporučená instalace na rozhraní zón LPZ 0B a výše.
* kombinované svodiče (typ 1 nebo známější označení B+C) na přepětí při přímých a blízkých úderech blesku, doporučená instalace na rozhraní LPZ 0A/1 a2.

Technické údaje charakterizují přepěťovou ochranu zejména podle

* použití;
* při zatížení impulsním proudem;
* při provozu;
* při poruše.

Jmenovité napětí UN - odpovídá hodnotě napětí chráněného systému; u střídavého napětí se udává efektivní hodnota.

Maximální přípustné trvalé napětí UC - nejvyšší efektivní hodnota provozního napětí na svorkách, na kterou je svodič dimenzován, kdy ještě nedochází k jeho vybavení a kdy se vrací do nevodivého stavu.

Jmenovitý proud IL - nejvyšší hodnota trvalého provozního proudu protékajícího chráněným obvodem; u střídavého proudu se udává efektivní hodnota.

Maximální přenášený výkon – maximální hodnota vysokofrekvenčního výkonu, který může být přenesen koaxiálním kabelem, aniž by přitom došlo k ovlivnění ochranných prvků.

Jmenovitý impulsní proud svodičem In - vrcholová hodnota impulsního proudu 8/20 µs, který může opakovaně procházet svodičem.

Maximální impulsní proud svodičem Imax
- vrcholová hodnota impulsního proudu 8/20 µs, který svodič spolehlivě odvede.

Zkušební bleskový impulsní proud Iimp - vrcholová hodnota zkušební vlny proudu z impulsního generátoru 10/350 µs, svými parametry (strmostí, velikostí náboje, specifickou energií) simuluje zatížení svodiče skutečným bleskovým proudem; svodiče bleskových proudů musí tuto vlnu propustit vícekrát bez poškození.

Ochranná úroveň Up - nejvyšší okamžitá hodnota napětí na svodiči, stanovená jednotlivými standardními zkouškami; charakterizuje schopnost přepěťové ochrany omezit přepětí na hodnotu zbytkového napětí.

Následný síťový proud Ifi - schopnost zhášet následné síťové proudy.
Schopnost je udávána efektivní hodnotou neovlivněného následného síťového proudu při napětí Uc, který svodič dokáže samostatně přerušit.

Odolnost proti zkratu, zkratová pevnost - Hodnota následného síťového proudu, který při předepsaném předjištění může protékat svodičem v okamžiku odvádění přepětí.

Předjištění - Ochrana před nadproudem (pojistka/jistič) sloužící k přerušení zkratového proudu procházejícího svodičem.

Kombinovaný impuls Uoc - Hodnota impulsu napětí z hybridního generátoru (1,2/50 µs, 8/20 µs) používaný zejména pro zkoušky svodičů typu 3.

Poznámka - Veškeré parametry důležité pro detailní návrh ochrany před přepětím včetně schémat vnitřního