Jak vybírat ochranu pro informačně-technické sítě

Svodiče pro informačně-technické sítě

Zpravidla je tvoří omezovače napětí, příp. z omezovače napětí kombinované s omezovači proudu.
Svodiče o několika stupních jsou zkonstruovány tak, že je zajištěna vzájemná energetická koordinace jednotlivých stupňů. V opačném případě by mohly jednotlivé stupně ochrany reagovat pouze částečně a mohlo by dojít k chybě a k poškození přepěťové ochrany.

 

Výběr svodičů pro informačně-technické sítě

 

1. Vyhledat v přehledových tabulkách vhodné ochrany pro daný systém.

2. V opačném případě je nutné znát tyto údaje:

  • průběh vedení v zónách bleskové ochrany (LPZ 0 až 2);
  • odolnost chráněného zařízení proti přepětí (vyjádřené zkušební úrovní);
  • symetrie vedení vůči zemi (koaxiální kabely, vedení Twisted Pair..);
  • mezní kmitočet (kmitočet signálu musí být nižší než mezní kmitočet ochrany);
  • provozní proud (provozní proud musí být nižší než jmenovitý proud ochrany);
  • provozní napětí (symetrické i nesymetrické provozní napětí musí být menší nebo rovno jmenovitému napětí ochrany);
  • podélná impedance (ochrana musí respektovat maximální přípustný odpor v chráněné smyčce);
  • konstrukční provedení (způsob propojování, typ konektoru užívaný v obvodu);
  • prostředí obyčejné nebo prostředí SNV.

3. Požadovaná propustnost ochrany se volí následovně: Pro vedení vedoucí ze LPZ 0 se volí svodiče bleskových proudů (levý kód xx) pro ostatní vedení stačí svodič přepětí (levý kód x). U zařízení bez určené odolnosti (bez KK) se volí ochrana s největší propustností impulsního proudu.

4. Pokud se nenalezne vhodná ochrana, tj. s odpovídajícími koordinačními kódy, lze zvolit kombinaci dvou ochran tak, aby na sebe navazovaly výstupní a vstupní koordinační kódy v tom smyslu, že výstupní kód první ochrany nesmí přesahovat vstupní kód následujícího stupně ochrany.

5. Obdobně se postupuje, je-li mezi vstupem vedení do budovy a vstupem vedení do chráněného zařízení delší nestíněné vedení, na němž by mohlo vzniknout indukované přepětí; pak se volí výstup první ochrany (pravé políčko) instalované na vstupu vedení do budovy i vstup druhé ochrany instalované před chráněným zařízením (levé políčko) s koordinačním kódem x.

6. Nenajde-li se podle kroků 3 až 5 vhodné řešení, je nutno vybrat zařízení s co nejbližšími parametry (toto řešení je méně přesné), použít jiná ochranná opatření nebo se obrátit na zastoupení DEHN + SÖHNE.


Technické předpisy

Vlastnosti a parametry svodičů pro informačně-technické sítě jsou uvedeny v normě ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody.


Odolnost chráněných zařízení proti impulsnímu přepětí

Energii přijatelnou pro koncové zařízení lze stanovit na základě ČSN EN 61000-4-5. Odolnost proti impulsnímu přepětí je rozdělena do čtyř stupňů, přičemž 1 znamená nejnižší a 4 nejvyšší odolnost.


Ochranná úroveň svodičů

Svodiče přepětí v informačně-technických sítích musí snížit energii přepětí vnikající do informačně-technických sítí na energii přijatelnou pro koncová zařízení.


Označení svodičů pro informačně-technické sítě do tříd Yellow/Line

Firma DEHN + SÖHNE je průkopníkem v oblasti koordinace svodičů v informačně-technických sítích. Systém označení třídy svodičů řady Yellow/Line symboly (dříve koordinačních kódů) výrazně zjednodušuje výběr ochran a jejich projektování. V symbolu třídy ochrany jsou spojeny 3 důležité vlastnosti svodiče. Jednak schopnost ochrany odvádět přepětí o určité energii, jednak schopnost snížit přepětí na výstupu pod energii prokazující zkouškami odolnost chráněného zařízení, jednak způsob energetické koordinace. Symbol třídy může být jen jeden, ale může být i kombinací.