Komplexně řešené sítě

Moderní objekty, a to nejen komerční, ale i moderní obytné domy a rodinné domky kladou nároky i na moderní elektrické sítě. Zatímco v oblasti slaboproudých sítí a zejména sítí datových je uživateli stále sledován technický vývoj a je vyžadováno nejmodernější řešení, v oblasti silnoproudých sítí jsou uživatelé poměrně málo informováni o moderních technologiích a moderních předpisech.

Tento stav je dán též malým zájmem, zejména drobných živnostníků, o sebevzdělávání a zavádění moderních poznatků do elektromontážní praxe. Výsledkem je, že většina stávajících elektrických sítí nevyhovuje požadavkům na spolehlivý provoz a dostatečnou životnost elektronických systémů.

V náročných provozech, kde je chod organizace závislý na výpočetní technice zapojené do datové sítě nebo na jakémkoliv jiném složitějším elektronickém zařízení, ať je to již řízení technologických procesů, elektroakustické studiové zařízení a pod., již uživatelé mnohokrát poznali, že pro bezporuchový provoz je nutno zajistit především zcela spolehlivé síťové napájení bez rušivých vlivů pulzního přepětí a vysokofrekvenčního rušení. Touto velmi širokou problematikou vzájemného vlivu elektrických spotřebičů se zabývá obor elektromagnetické kompatibility (dále jen EMC). Běžného uživatele, ani generálního dodavatele stavby, však problematika EMC zajímat nemusí, je musí pouze zajímat to, aby veškeré elektrické a elektronické systémy v objektu pracovaly bezporuchově a spolehlivě po celou dobu své ekonomické životnosti.

Tohoto cíle se však obtížně dosáhne tehdy, pokud jednotliví dodavatelé různých elektrických sítí problematiku EMC dobře neznají a nejsou schopni splnit její zásady.

Elektromontážní a obchodní firma REMA s.r.o. se specializuje právě na ty zákazníky, kteří požadují zvýšenou spolehlivost elektrických zařízení. Společnost REMA s.r.o. je schopna komplexně dodat elektrickou napájecí síť zabezpečenou proti pulznímu přepětí a vysokofrekvenčnímu rušení a je schopna navrhnout a případně i dodat a nainstalovat záložní napájení pomocí elektronických bezvýpadkových zdrojů UPS, dieselelektrických soustrojí, případně pomocí jejich kombinací. Vzhledem k tomu, že společnost REMA s.r.o. je přímým dovozcem komponentů pro zajištění EMC, může svým zákazníkům nabídnout i příznivé ceny.

Základem ekonomického zajištění požadavků EMC je především koncepční řešení zpracované ještě před zadáním prováděcího projektu. V tomto koncepčním řešení musí být vyjasněny požadavky budoucího uživatele na provoz elektrických a elektronických zařízení v objektu.Především je nutno stanovit požadovaný stupeň spolehlivosti napájení jednotlivých zařízení. Zde je nutno postupovat uvážlivě se znalostí problematiky, neboť je třeba parametry napájení stanovit optimálně, to jest napájecí systém zbytečně nepředimenzovat, ale na druhé straně uvažovat i s případným rozšířením spotřeby v budoucnosti. Na základě této úvahy je pak možno navrhnout vhodné uspořádání rozvodů a instalaci bezvýpadkových zdrojů UPS případně zdrojových soustrojí.

Při navrhování koncepce ochrany proti rušivým přepěťovým špičkám je nutno respektovat všechny zásady vnější i vnitřní ochrany před přepětím. Znamená to začít již u vlastní stavební konstrukce budovy, na které závisí provedení systému uzemnění, elektromagnetického odstínění a hromosvodu. Dále je nutno optimálně vyřešit systém pospojování pro vyrovnání potenciálů. Do všech elektrických sítí je nutno správně navrhnout vhodné kvalitní svodiče přepětí.

Případné zdroje vysokofrekvenčního rušení je nutno eliminovat vhodnými filtry a stíněním.

Při řešení problematiky EMC se samozřejmě volí jiné metody při nové výstavbě a jiné při úpravách stávajících objektů, v každém případě je nutno si vždy uvědomit, že neúplné řešení znamená pouze plýtvání prostředky a nezaručuje požadovanou spolehlivost.

O tom,že vysoká kvalita dodávaných komponentů a elektromontážních prací nemusí mít negativní vliv na cenu dodávky svědčí mimo jiné i to, že mezi zákazníky firmy REMA s.r.o. jsou i majitelé obytných domů, pro které firma zajišťovala komplexní rekonstrukce. Vzhledem k používaným technologiím a materiálům poskytuje firma REMA s.r.o. standardně záruční lhůtu v délce pěti let.