Jak ochránit elektroniku při bouřce?

Blesky vznikající při bouřkách jsou, jak známo, elektrické jevy. Jedná se o elektrické výboje mezi mraky nebo mezi mraky a zemí. Při blesku protéká bleskovým kanálem proud v jednotkách několik desítek až několik stovek tisíc ampérů...
V tomto článku se dozvíte základy ochrany elektronických zařízení před vlivy vzniklými úderem blesku.Celý tento proud proteče ve velmi krátkém čase, jedná se tedy o pulzní jev, který se v některých parametrech chová jako vysokofrekvenční proud.
Vzhledem k tomu, že je blesk jev elektrický, má vliv na všechna elektrická zařízení na zemi v blízkosti bouřky a také na všechny vodivé předměty.
Především jsou ohroženy elektronické přístroje.

Nebezpečí nehrozí jen při přímém úderu blesku do budovy, ale také při blesku mezi mraky, nebo při úderu blesku do elektrických vedení i velmi vzdálených od objektu.
I při úderu blesku do kovových neelektrických předmětů, do stromů nebo dokonce i pouze do země, může dojít k přenesení přepěťového impulsu na elektrická vedení.


Při blesku pronikají do všech metalických vedení přepěťové impulzy o velikosti několik jednotek až několik stovek tisíc voltů.
Tyto impulzy se šíří na velké vzdálenosti tak, že blesk může poškodit nebo zničit elektroniku i ve vzdálenosti třeba několik kilometrů od úderu. Při blesku mezi mraky se impulzy do vedení dostávají indukcí nebo kapacitou.

Přepěťové impulzy se vyskytují nejčastěji v napájecí síti, ale také ve všech dalších sítích, jako jsou např. telefonní, datové, zabezpečovací a podobně.

Co může impulsní přepětí způsobit?

Pokud se jedná o impuls o velké energii vyvolaný úderem blesku do objektu nebo do elektrického vedení, tak ve většině případů je elektronický přístroj zcela zničen.

V případech impulzů o menší energii, které vznikly třeba indukovaným přepětím nebo od velmi vzdáleného úderu, většinou dochází k poruchám chodu elektronických přístrojů a v každém případě je snižována životnost elektroniky.

Které přístroje jsou ohroženy?

Dnes jsou elektronické obvody téměř ve všech elektrických přístrojích.

Ohroženy jsou pochopitelně počítače, domácí video a audiotechnika, ale i domácí kuchyňské spotřebiče, plynové kotle a podobně.

Opravy těchto přístrojů jsou potom většinou velmi nákladné a nelze v těchto případech uplatnit ani reklamaci v záruční době.

Komerční pojišťovny buď škody způsobené přepětím nehradí nebo požadují speciální připojištění. Některé pojišťovny naopak poskytují bonusy při správném zabezpečení proti přepětí.    

Proč jsou přístroje tak náchylné na poškození přepětím?
Kvalitní moderní přístroje mají již určitou odolnost proti přepětí. Není však technicky možné, aby sám přístroj odolával velkým impulsům způsobených bleskem. Integrace elektronických prvků se stále zvyšuje a to znamená , že na menší prostor se zvětšuje počet elektronických prvků a tím se snižují izolační vzdálenosti mezi prvky a snižuje se odolnost proti přepěťovým impulsům.

V současné době již v celé Evropě, a tedy i u nás, platí nová moderní norma pro ochranu před bleskem a přepětím (ČSN EN 62305).Jedná se o velmi propracovaný soubor moderních předpisů pro komplexní ochranu před bleskem a přepětím.

Odborníci firmy REMA s.r.o. vám rádi pomohou s aplikací těchto předpisů v nových i starých objektech.

Jsou přístroje ohroženy jen při bouřce?

Při bouřce vznikají nejničivější impulsy. Avšak i v běžném provozu se v sítích, a zejména v napájecí síti, vyskytuje velmi mnoho přepěťových impulzů, které jsou vyvolány například spínáním spotřebičů, funkcí některých spotřebičů a manipulacemi a poruchami v napájecí síti.

Například i při zapnutí zářivky, rozběhu lednice nebo výtahu vznikají impulsy o velikosti několika kilovoltů.

Tyto impulsy, jak jsme uvedli již výše, způsobují často nevysvětlitelné poruchy (zamrznutí počítače, změnu naprogramování spotřebičů a pod.) a vždy snižuji životnost přístrojů.    

Nestačí hromosvod?

Hromosvod je velmi důležitou součástí ochrany před bleskem a přepětím. Většina hromosvodů je však konstruována pro ochranu budovy před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku.

Pro ochranu elektrických a elektronických přístrojů však nestačí.

Pomůže odpojení přístrojů při bouřce?

Odpojování přístrojů při bouřce je tradiční způsob chránění před poškozením.

V současné době je to však problematické, protože přístroje jsou připojeny nejen k napájecí síti, ale i k dalším sítím, jako je třeba telefonní vedení nebo antény, a přístroje jsou často propojeny datovými sítěmi. Odpojení by tedy bylo pracné a často by mohlo narušit další funkci zařízení. Navíc často potřebujeme aby přístroje pracovaly i při bouřce, týká se to zejména přístrojů, které zabezpečují bezpečnost, jako jsou třeba požární a bezpečnostní signalizace, telefonní zařízení nebo vysílačky.

Některé spotřebiče navíc nelze tak jednoduše odpojit a zde je třeba zdůraznit, že v žádném případě nestačí vypnutý vypínač nebo jistič. Vzdálenosti mezi kontakty vypnutých vypínačů a jističů jsou tak malé, že impuls mezi nimi bez problémů přeskočí. Tyto případy byly v praxi mnohokrát potvrzeny.

Co tedy dělat?
Vzhledem k obrovským škodám, které na elektronických systémech vznikaly a vznikají, začal se rozvíjet před přibližně třiceti lety nový obor zabývající se ochranou proti pulznímu přepětí.

Byl vytvořen celý systém pro ochranu proti přepětí a vyrábějí se přístroje, které k ochraně slouží.
Jedná se o takzvané svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí. Tyto přístroje reagují tak, že přepěťový impuls odvedou do země nebo do takového místa, kde nezpůsobí škod
Hlavní zásadou je to, aby na elektronických přístrojích nevznikaly rozdíly napětí, které by je mohly poškodit.

Ochranných přístrojů je celá řada a jejich volbu a instalaci je vhodnější ponechat odborníkům. Před vlastní instalací je vždy třeba rozhodnout co chceme ochránit a v jakém rozsahu. Jsou zařízení, která musíme ochránit velmi důkladně i proti přímému úderu blesku, a jsou další přístroje, které již nevyžadují tak důkladnou ochranu. Při návrhu se vždy zvažují náklady na provedení ochrany s možnými škodami, které by mohly vzniknout. Kvalifikovaní odborníci potom mohou optimálně navrhnout celý ochranný systém.    

Pro ochranu je třeba volit kvalitní výrobky u kterých je zaručeno, že budou fungovat i v extrémních případech přímého úderu blesku. Existují totiž neseriozní výrobci, kteří dodávají takové ochrany, které těmto podmínkám nevyhoví. Pro laiky je totiž obtížné rozpoznat kvalitu výrobku, při běžném provozu přepěťové ochrany mohou fungovat, ale při extrémních situacích selžou. Proto je zde třeba spolehnout se na seriozní odborníky a zvolit raději renomované značky.

Co to stojí?

Jak jsme uvedli v předchozím odstavci, záleží na požadované úrovni ochrany.

Ceny svodičů se pohybují od několika set korun do několika tisíc korun. Opět zde doporučujeme odborné řešení před amatérským.    

Kdo nám pomůže?

Společnost REMA s.r.o,. je nejstarší firma zabývající se problematikou ochrany před bleskem a přepětím v České republice. Je obchodním a montážním partnerem největšího a nejstaršího výrobce přepěťových ochran v Evropě, firmy DEHN+SÖHNE.

Odborníci firmy REMA s.r.o. navrhnou, dodají a případně i namontují vše, co je nutné pro ochranu před bleskem a přepětím. Pokud je vyžadována zvlášť vysoká spolehlivost elektronických systémů, mohou navrhnout a dodat i záložní zdroje napájení.
Vzhledem k postavení firmy na trhu, může REMA s.r.o zaručit ty nejlepší ceny výrobků DEHN+SÖHNE.
Další podrobnosti o celkovém sortimentu, referencích, katalogových cenách i teorii ochrany proti přepětí můžete nalézt na www.rema.cz.


Máte vlastní zkušenosti s úderem blesku?

Pokud máte nějakou zajímavou vlastní zkušenost s úderem blesku, napište nám o ní.
Všechny příspěvky odměníme malým dárkem.

Pokud máte jakékoliv obavy o bezpečnost svých domů a elektroniky při bouřce, napište nám, rádi a zdarma Vám poradíme a navrhneme řešení.