Technický dozor hájí zájmy stavebníkaÚčelem technického dozoru stavebníka (TDS, dříve se používal termín technický dozor investora) je spolupráce na úplném, funkčním a bezvadném provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí,

jakož i správné zajištění všech souvisejících činností, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla. Stavební dozor je odborný pracovník, který je vždy na straně stavebníka (investora) a hájí jeho zájmy. Svou odbornou prací nejen předchází problémům, které by mohly stavebníkovi vzniknout, ale také kontrolou rozsahu, kvality a cen prací šetří jeho finance.V dnešní době, kdy na trhu je velké množství materiálů různé kvality a často i odborné montážní práce provádějí pracovníci bez dostatečné odborné kvalifikace a většinou i bez odborného dozoru, je práce technického dozoru stavebníka naprosto nezbytná. TDS mimo jiné kontroluje, zda použité materiály odpovídají projektu a cenové nabídce.Technický dozor také jedná jménem stavebníka s externími orgány v případech, že je nutná technická odbornost, kterou stavebník nemá. Tím přispívá ke správnému pochopení a správné aplikaci požadavků externích orgánů, ale i požadavků stavebníka vzniklých v průběhu stavby.

Technický dozor stavebníka upravuje Stavební zákon v §152, nestanovuje však přesně náplň činnosti TDS ani požadavky na jeho kvalifikaci. Ta vždy souvisí na konkretních podmínkách stavby a požadavcích stavebníka, obecně lze uvést hlavní činnosti v jednotlivých etapách stavby, spočívající zejména v dozoru nad těmito činnostmi:Ve fázi přípravy stavby:

 • vybavenost pro řízení stavby
 • příprava staveniště
 • zajištění dodávek
 • kontrola projektu
 • kontroly rozpočtů a výkazu výměr
 • spolupráce při výběru dodavatelů

Ve fázi realizace stavby:

 • kvalita přípravy a provádění prací
 • kontrola výkonu autorského dozoru
 • realizace kontrolního a zkušebního plánu
 • kontrola jakosti nakupovaných výrobků
 • kontrola plnění právních požadavků včetně BOZP
 • plnění závěrů ze správního řízení
 • provoz staveniště
 • posuzování návrhů na změny projektu
 • plnění smluvních závazků všech účastníků stavby
 • plnění harmonogramu stavby
 • koordinace jednotlivých subdodavatelů
 • vedení stavební dokumentace

Ve fázi dokončení stavby:

 • příprava podkladů o průběhu a ukončení stavby
 • kontrola rozpočtů podle skutečného provedení a změn vzniklých v průběhu stavby
 • provedení přejímacího řízení


Přitom seriózní dodavatelé nepovažují práci TDS za nějaké šikanování, ale naopak chápou jeho práci jako pomoc s bezproblémovým provedením díla ke spokojenosti stavebníka a také jako pomoc vedoucí k eliminaci problémů, které by se mohly projevit až v záruční době.

Protože stavební dozor chrání zájmy stavebníka nesmí mít žádné personální, finanční nebo jiné vazby na dodavatele stavby.

Cena za práci stavebního dozoru se stanovuje buď procentem z investičních nákladů nebo individuálně podle složitosti a rozsahu stavby. Vzhledem k tomu, že činnost TDS zahrnuje i kontroly výkazů, fakturace a kvality použitých materiálů, tak se náklady na TDS stavebníkovi vždy vyplatí.

Nabízíme funkci TDS v oblasti elektromontáží a hromosvodů. Tyto práce vyžadují nejen předepsané kvalifikace, ale také velké praktické zkušenosti, která umožní TDS posoudit vhodnost použití komponentů a materiálů i technologických postupů.